عدم پذیرش برخی آزمایش ها

مراجعین محترم، به آگاهی می رساند تا اطلاع ثانوی آزمایش های زیر پذیرش نمی شوند: 

Androstendione 

HDV ab

Anti Gliadin(IgA)

PPD

HLA