اطلاعیه تست TOXIN A.B

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست TOXIN A.B تا اطلاع ثانوی به تهران ارسال نمی گردد.