اطلاعیه آزمایش CEA


همکار محترم به آگاهی می رساند ، آزمایش  CEA  فقط چهارشنبه ها با الیزا انجام می شود.