اطلاعیه تست CH50

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست CH50  به آزمایشگاه مسعود ارسال می گردد.