اطلاعیه Vit B 12

همکار محترم به آگاهی می رساند ، آزمایش Vit B12 روز یکشنبه صبح ساعت 6 انجام می شود،

و رنج آن نیز تغییر یافته است.