اطلاعیه تست Anti-JO1, ANTI RNP

 

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti-JO1 وANTI RNP فعال می باشد و به آزمایشگاه نور ارسال می شود.