اطلاعیه تست DHT

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست DHT  فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.