اطلاعیه تست VBG

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست VBG غیر فعال شد.