اطلاعیه تست Anti SCL 70 Ab

 

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست  Anti SCL 70 Ab  فعال شده است و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.