اطلاعیه تست Anti MOG*

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti MOG تا اطلاع ثانوي فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.