اطلاعیه تست Tacrolimus

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Tacrolimus فعال شده و برای انجام به آزمایشگاه نور در روزهای یکشنبه ارسال می گردد.