اطلاعیه تست Pro.BNP

 

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تستPro.BNP غیر فعال شد و به آزمایشگاه تهران ارسال نمی شود.