اطلاعیه تست IGF1

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست IGF1 غیر فعال می باشد و به تهران ارسال نمی شود.