اطلاعیه تست C1 Inhibitor

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست C1 Inhibitor فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.