اطلاعیه تست Erythropoietin

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Erythropoietin برای انجام به آزمایشگاه مسعود ارسال می گردد.