اطلاعیه تست Normetanephrine

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Normetanephrine فعال شد و به ازمايشگاه نور ارسال مي شود.