اطلاعیه تست IGF1

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست IGF1 فعال شد و به آزمایشگاه مسعود ارسال می گردد.