اطلاعیه تست HDV Ab

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست HDV Ab فعال شد و به آزمایشگاه پیوند ارسال می گردد.