اطلاعیه آزمایش Covid AB

 

همکار محترم به آگاهی می رساند ، آزمایش Covid AB تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.