اطلاعیه

اطلاعیه

ارسال تست CL

 

 

مراجعین محترم به آگاهی می رساند تست کلر (CL) برای انجام به آزمایشگاه پیوند تهران ارسال می گردد.