اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

 

مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست B2 MIcroglobulin  تا اطلاع ثانوی برای انجام به تهران ارسال می گردد.