آزمایش جدید

مراجعین محترم، به آگاهی می رساند تست های زیر قابل انجام هستند :

D-Dimer

Anti Centeromer

تست Elastase (stool) فعال شده و به آزمایشگاه نور تهران ارسال می گردد.