اطلاعیه تست VBG

مراجعین محترم به آگاهی می رساند،تست VBG فعال می باشد.