اطلاعیه تست Inhibin.B

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Inhibin.B فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.