اطلاعیه تست HBc Ab(IgM)

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند،تست  HBc Ab(IgM)  فعال می باشد و به آزمایشگاه نور ارسال

می گردد.