اطلاعیه تست Metanephrine Urine

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Metanephrine Urine و NorMetanephrine غیر فعال می باشد و به تهران ارسال نمی گردد.