اطلاعیه تست Progesterone

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Progesterone به آزمایشگاه پیوند ارسال می گردد.