اطلاعیه تست HIV , HCV

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست HIV و HCV در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام می شود.