اطلاعیه

اطلاعیه

عدم پذیرش آزمایش TSH resp Ab

مراجعین محترم

 به آگاهی می‌رساند تا آگهی پس از این به علت نبود کیت، آزمایش‌ TSH resp Ab  پذیرش نمی شود.