حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز

حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز

 

باسلام

برای انجام آزمایش Hb.electrophoresis حداقل 2cc خون تام EDTA لازم است در غیر اینصورت نمونه رد میشود.