الکتروفرز

 

 

 

الکتروفرز

 

در بخش الکتروفرز آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

1.   دستگاه الکتروفرز Mini cap Sebia

2.   دستگاه الکتروفرز Helena V8

3.   دستگاه الکتروفرز Ultra2 HPLC

4.   دستگاه هموگلوبین الکتروفرز PremierHb9210   

 

 

دستگاه کاپیلاری الکتروفرز MINI cap

دستگاه کاپیلاری الکتروفرز  MINI capبه منظور ارتقای سیستم الکتروفرز در آزمایشگاه بالینی و نیز اتوماسیون کامل این تکنیک طراحی گردیده است.

این دستگاه آخرین تکامل تکنولوژی الکتروفرز را دارا بوده و توسط شرکتSebia  طراحی و ساخته شده است