میکروب شناسی و تجزیه سنگ ادرار

 

 

 

 

میکروب شناسی و تجزیه سنگ ادرار و انگل شناسی

 

در بخش میکروب شناسی و تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

1.   دستگاه آنالیز ادرار PKL 360

2.   دستگاه آنالیز ادرار PKL 330

3.   دستگاه کشت ادرار HB&L

4.   دستگاه اتوماتیک تعین نوع باکتری و آنتی بیوگرام VITEK

5.   دستگاه اتوماتیک کشت خون BACTECT

6.   دستگاه کشت اتوماتیک مایعات Auto Microbial ID/AST System

7.   میکروسکوپ بی فاز یک

8.   سانتریفیوژ

9.   رفرکتومتر