اطلاعیه تست HAV M

همکار گرامی به آگاهی می رساند ،تست HAV M برای انجام به تهران ارسال می گردد.