اطلاعیه تست l ( Chloride )

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست l ( Chloride ) تا اطلاع ثانويي تهراني شد و به ازمايشگاه پيوند ارسال مي شود.