اطلاعیه تست VZV(IgG)

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست VZV(IgG) به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.