اطلاعیه تست Free lambda

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست های Free lambda و free kappa روی نمونه سرم و ادرار فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.