اطلاعیه تست Anti RO

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند، تستAnti RO به آزمایشگاه پیوند ارسال می شود.