اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست  B2 MIcroglobulin  تهراني شد و به ازمايشگاه پيوند ارسال مي شود.