اطلاعیه تست VBG

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند، تست VBG فعال شد.