اطلاعیه تست Anti-Gliadin(A)*

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti-Gliadin(A) فعال شد و به آزمایشگاه پیوند ارسال می شود.