اطلاعیه تست Anti MOG*

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست  Anti MOG* فعال شده و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.