اطلاعیه تست IGFBP3

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست IGFBP3  فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.