آزمایش جدید

در آزمایشگاه سپهر

تست proCalcitonin روزانه و بصورت اورژانسی

وتست  HAV Igm هفتگی در روزهای دوشنبه انجام می شود.