اطلاعیه تست VZV(IgG)

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست (VZV(IgG در آزمايشگاه سپهر انجام مي شود.