اطلاعیه تست Urine Protein Electrophoresis

اطلاعیه تست Urine Protein Electrophoresis

اطلاعیه تست Urine Immunoelectrophresis وUrine Protein Electrophoresis

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Urine Immunoelectrophresis وUrine Protein Electrophoresis غیرفعال می باشد.