اطلاعیه

 

  تست های زیر در آزمایشگاه سپهر انجام می شوند :

 

      ژنوتایپ همزمان  35 تایپ HPV اعم ازLow Risk , High Risk :

 

High Risk:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73 y 82.                

Low Risk:6,11,40,42,43,44,54,55,61,62,67,69,70,71,72,81.                                    

      ژنوتایپ 11سوش بیماری های مقاربتی (STD) :

 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Herpes simplex virus type1, Her Herpes simplex virus type2, Treponema palladium, Haemophilus ducreyi.