اطلاعیه

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti Thyroglobulin و HE4 و HBe Ag.Ab در آزمایشگاه سپهر انجام می شوند.