اطلاعیه تست HCV

 

 همکار محترم به آگاهی می رساند ، آزمایش HCV بصورت هفتگی در روز دوشنبه انجام می شود.