تجزیه سنگ های ادرار

تجزیه سنگ های ادرار در آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر به روش دستی انجام می گیرد.